Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ABOVE GLASS IT SOLUTIONS

 

 

Artikel 1: Definities

 1. Above Glass IT Solutions, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 80060471, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Above Glass IT Solutions
 2. Klant: degene aan wie Above Glass IT Solutions een dienst of product levert
 3. Partijen: Above Glass IT Solutions en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, reparaties, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door namens Above Glass IT Solutions.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

 

Artikel 3: Onderzoek en onderzoekskosten

Above Glass doet eerst onderzoek naar het te repareren product en doet een prijsopgave aan de klant. De klant kan dan besluiten over te gaan op het laten uitvoeren van de reparatie. Indien de klant besluit het product niet te laten repareren, is de klant alleen onderzoekskosten verplicht van 20,- euro.

 

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen die Above Glass IT Solutions hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op de Above Glass IT Solutions hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Above Glass IT Solutions te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Above Glass IT Solutions niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Above Glass IT Solutions vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Above Glass IT Solutions, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Above Glass IT Solutions een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk e schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Above Glass IT Solutions is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Above Glass IT Solutions de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Above Glass IT Solutions heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Above Glass IT Solutions prijsaanpassingen bekendmaken op haar website
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Above Glass IT Solutions op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 5: Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaling van de reparatie is contant of per pin bij afhalen. In uitzonderlijke gevallen wordt er op rekening betaald. Dit wordt dan altijd vooraf besproken. Indien er op rekening wordt betaald dient dit binnen 14 dagen te gebeuren tenzij schriftelijk anders overeengekomen
 2. Op rekening betalen: betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Above Glass IT Solutions gerechtigd een rente van 1% per maand inrekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Above Glass IT Solutions.
 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Above Glass IT Solutions, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Above Glass IT Solutions te betalen.

 

Artikel 6: Verlies van data

Above Glass IT Solutions voert reparatie uit op uw product. Wij begrijpen dat uw gegevens belangrijk voor u zijn. Er bestaat altijd een risico dat gegevens verloren gaan tijdens onderhoud of reparatie. In sommige gevallen zijn gegevens niet meer te herstellen of worden ze permanent gewist of opnieuw geformatteerd.

 

Above Glass IT Solutions verbindt zich er niet toe vóór het onderhoud/de reparatie van uw product een back-up te maken van de gegevens, software of apps op uw product.

Above Glass IT Solutions is niet verantwoordelijk voor het verlies, herstel of in gevaar brengen van gegevens, software of apps, of het gebruiksverlies van uw product of andere apparatuur die ontstaat door de services die door Above Glass IT Solutions worden geleverd.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Wij bij Above Glass IT Solutions voeren onze werkzaamheden ten alle tijde zeer zorgvuldig uit. Indien Above Glass IT Solutions toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Above Glass IT Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Above Glass IT Solutions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving en gevolgschade. Above Glass IT Solutions is niet aansprakelijk voor dataverlies. Klant dient altijd zelf een backup te maken alvorens het toestel ter reparatie aan te bieden.

Indien Above Glass IT Solutions aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het ter reparatie aangeboden toestel.

Aansprakelijkheid van Above Glass IT Solutions is in ieder geval beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar uitkeert.

 

Artikel 8: Garantie

 1. Above Glass IT Solutions garandeert voor een periode van 6 maanden na de reparatie dat de behandeling op een juiste en professionele wijze is uitgevoerd en dat alle onderdelen die zijn gebruikt voor de behandeling van uw product geen gebreken vertonen. Indien er nieuwe schade is op het toestel is de garantie van de reparatie niet meer van toepassing.
 2. De klant heeft 6 maanden garantie op de reparatie van een budgetscherm en 3 maanden op de reparatie van een refurbished scherm.

 

Artikel 9: Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 10: Vindplaats en wijziging voorwaarden.

De meest recente versie van de voorwaarden zijn vindbaar op onze website.
Van toepassing is steeds de laatste versie die gold bij het aanbieden van de reparatie.

 

Artikel 11: Privacy- en cookiebeleid

Door het akkoord gaan met onze voorwaarden, gaat u tevens akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ABOVE GLASS IT SOLUTIONS

 

 

Artikel 1: Definities

1.      Above Glass IT Solutions, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 80060471, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Above Glass IT Solutions

2.      Klant: degene aan wie Above Glass IT Solutions een dienst of product levert

3.      Partijen: Above Glass IT Solutions en klant samen

4.      Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, reparaties, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door namens Above Glass IT Solutions.

2.      Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.      Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

 

Artikel 3: Onderzoek en onderzoekskosten

Above Glass doet eerst onderzoek naar het te repareren product en doet een prijsopgave aan de klant. De klant kan dan besluiten over te gaan op het laten uitvoeren van de reparatie. Indien de klant besluit het product niet te laten repareren, is de klant alleen onderzoekskosten verplicht van 20,- euro.

 

Artikel 4: Prijzen

1.      Alle prijzen die Above Glass IT Solutions hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.      Alle prijzen op de Above Glass IT Solutions hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Above Glass IT Solutions te allen tijde wijzigen.

3.      Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Above Glass IT Solutions niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen

4.      De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5.      De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Above Glass IT Solutions vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6.      De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Above Glass IT Solutions, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.      Indien partijen voor een dienstverlening door Above Glass IT Solutions een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk e schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8.      Above Glass IT Solutions is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken

9.      Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Above Glass IT Solutions de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10.  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11.  Above Glass IT Solutions heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12.  Voorafgaand aan de ingang ervan zal Above Glass IT Solutions prijsaanpassingen bekendmaken op haar website

13.  De consument heeft het recht om de overeenkomst met Above Glass IT Solutions op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 5: Gevolgen niet tijdig betalen

1.      Betaling van de reparatie is contant of per pin bij afhalen. In uitzonderlijke gevallen wordt er op rekening betaald. Dit wordt dan altijd vooraf besproken. Indien er op rekening wordt betaald dient dit binnen 14 dagen te gebeuren tenzij schriftelijk anders overeengekomen

2.      Op rekening betalen: betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Above Glass IT Solutions gerechtigd een rente van 1% per maand inrekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

3.      Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Above Glass IT Solutions.

4.      De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.      Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Above Glass IT Solutions, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Above Glass IT Solutions te betalen.

 

Artikel 6: Verlies van data

Above Glass IT Solutions voert reparatie uit op uw product. Wij begrijpen dat uw gegevens belangrijk voor u zijn. Er bestaat altijd een risico dat gegevens verloren gaan tijdens onderhoud of reparatie. In sommige gevallen zijn gegevens niet meer te herstellen of worden ze permanent gewist of opnieuw geformatteerd.

 

Above Glass IT Solutions verbindt zich er niet toe vóór het onderhoud/de reparatie van uw product een back-up te maken van de gegevens, software of apps op uw product.

Above Glass IT Solutions is niet verantwoordelijk voor het verlies, herstel of in gevaar brengen van gegevens, software of apps, of het gebruiksverlies van uw product of andere apparatuur die ontstaat door de services die door Above Glass IT Solutions worden geleverd.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Wij bij Above Glass IT Solutions voeren onze werkzaamheden ten alle tijde zeer zorgvuldig uit. Indien Above Glass IT Solutions toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Above Glass IT Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Above Glass IT Solutions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving en gevolgschade. Above Glass IT Solutions is niet aansprakelijk voor dataverlies. Klant dient altijd zelf een backup te maken alvorens het toestel ter reparatie aan te bieden.

Indien Above Glass IT Solutions aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het ter reparatie aangeboden toestel.

Aansprakelijkheid van Above Glass IT Solutions is in ieder geval beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar uitkeert.

 

Artikel 8: Garantie

1.      Above Glass IT Solutions garandeert voor een periode van 6 maanden na de reparatie dat de behandeling op een juiste en professionele wijze is uitgevoerd en dat alle onderdelen die zijn gebruikt voor de behandeling van uw product geen gebreken vertonen. Indien er nieuwe schade is op het toestel is de garantie van de reparatie niet meer van toepassing.

2.      De klant heeft 6 maanden garantie op de reparatie van een budgetscherm en 3 maanden op de reparatie van een refurbished scherm.

 

Artikel 9: Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 10: Vindplaats en wijziging voorwaarden.

De meest recente versie van de voorwaarden zijn vindbaar op onze website.
Van toepassing is steeds de laatste versie die gold bij het aanbieden van de reparatie.

 

Artikel 11: Privacy- en cookiebeleid

Door het akkoord gaan met onze voorwaarden, gaat u tevens akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ABOVE GLASS IT SOLUTIONS

Artikel 1: Definities
1. Above Glass IT Solutions, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 80060471, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Above Glass IT Solutions
2. Klant: degene aan wie Above Glass IT Solutions een dienst of product levert
3. Partijen: Above Glass IT Solutions en klant samen
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, reparaties, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door namens Above Glass IT Solutions.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

Artikel 3: Onderzoek en onderzoekskosten
Above Glass doet eerst onderzoek naar het te repareren product en doet een prijsopgave aan de klant. De klant kan dan besluiten over te gaan op het laten uitvoeren van de reparatie. Indien de klant besluit het product niet te laten repareren, is de klant alleen onderzoekskosten verplicht van 20,- euro.

Artikel 4: Prijzen
1. Alle prijzen die Above Glass IT Solutions hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op de Above Glass IT Solutions hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Above Glass IT Solutions te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Above Glass IT Solutions niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Above Glass IT Solutions vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Above Glass IT Solutions, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Above Glass IT Solutions een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk e schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
8. Above Glass IT Solutions is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Above Glass IT Solutions de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. Above Glass IT Solutions heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Above Glass IT Solutions prijsaanpassingen bekendmaken op haar website
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Above Glass IT Solutions op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 5: Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaling van de reparatie is contant of per pin bij afhalen. In uitzonderlijke gevallen wordt er op rekening betaald. Dit wordt dan altijd vooraf besproken. Indien er op rekening wordt betaald dient dit binnen 14 dagen te gebeuren tenzij schriftelijk anders overeengekomen
2. Op rekening betalen: betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Above Glass IT Solutions gerechtigd een rente van 1% per maand inrekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Above Glass IT Solutions.
4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Above Glass IT Solutions, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Above Glass IT Solutions te betalen.

Artikel 6: Verlies van data
Above Glass IT Solutions voert reparatie uit op uw product. Wij begrijpen dat uw gegevens belangrijk voor u zijn. Er bestaat altijd een risico dat gegevens verloren gaan tijdens onderhoud of reparatie. In sommige gevallen zijn gegevens niet meer te herstellen of worden ze permanent gewist of opnieuw geformatteerd.

Above Glass IT Solutions verbindt zich er niet toe vóór het onderhoud/de reparatie van uw product een back-up te maken van de gegevens, software of apps op uw product.
Above Glass IT Solutions is niet verantwoordelijk voor het verlies, herstel of in gevaar brengen van gegevens, software of apps, of het gebruiksverlies van uw product of andere apparatuur die ontstaat door de services die door Above Glass IT Solutions worden geleverd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Wij bij Above Glass IT Solutions voeren onze werkzaamheden ten alle tijde zeer zorgvuldig uit. Indien Above Glass IT Solutions toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Above Glass IT Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Above Glass IT Solutions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving en gevolgschade. Above Glass IT Solutions is niet aansprakelijk voor dataverlies. Klant dient altijd zelf een backup te maken alvorens het toestel ter reparatie aan te bieden.

Indien Above Glass IT Solutions aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het ter reparatie aangeboden toestel.
Aansprakelijkheid van Above Glass IT Solutions is in ieder geval beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar uitkeert.

Artikel 8: Garantie
1. Above Glass IT Solutions garandeert voor een periode van 6 maanden na de reparatie dat de behandeling op een juiste en professionele wijze is uitgevoerd en dat alle onderdelen die zijn gebruikt voor de behandeling van uw product geen gebreken vertonen. Indien er nieuwe schade is op het toestel is de garantie van de reparatie niet meer van toepassing.
2. De klant heeft 6 maanden garantie op de reparatie van een budgetscherm en 3 maanden op de reparatie van een refurbished scherm.

Artikel 9: Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10: Vindplaats en wijziging voorwaarden.
De meest recente versie van de voorwaarden zijn vindbaar op onze website.
Van toepassing is steeds de laatste versie die gold bij het aanbieden van de reparatie.

Artikel 11: Privacy- en cookiebeleid
Door het akkoord gaan met onze voorwaarden, gaat u tevens akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.